ข่าวการศึกษา

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่/หมายเหตุ

ประกาศรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

http://www.med.engr.tu.ac.th

หรือ ณ บอร์ดหน่วยบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
เวลา  09.00 -
16.00 น.

ห้องประชุม วศ.418 อาคารอำนวยการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

http://www.med.engr.tu.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

http://www.med.engr.tu.ac.th

หรือ ณ บอร์ดหน่วยบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2561

 

ประกาศรับสมัครระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 View PDF
สมัครออนไลน์ได้ที่ 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th