ปริญญาโท
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 5 คณะฯ กับ 1 โรงพยาบาล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

รับผู้จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร   185,920 บาท

หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา

  1. ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
  2. การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ (Biomedical Signal Processing)
  3. ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์ (Human Factor in Engineering and Ergonomics)
  4. การจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ (Physiological & Medical Engineering Modeling)
 BiomechanicsBiomedical Signal ProcessingHuman Factor in Engineering & ErgonomicsPhysiological & Medical Engineering Modeling
คณะแกนหลักวิศวฯวิศวฯวิศวฯ + สหเวชฯ+ สาธารณสุขฯแพทย์ฯ
4 วิชาปรับพื้น (2 หน่วย/วิชา)คณิตศาสตร์วิศวกรรม (นศ.จบสายชีวฯ) , วิศวกรรมทางการแพทย์ (นศ.จบสายชีวฯ,วิศวฯ) , กายวิภาคศาสตร์ (นศ.จบวิศวฯ) ,
สรีระวิทยา (นศ.จบวิศวฯ)


แผนการศึกษาของหลักสูตร

 

ป.โท แผน ก แบบ ก1

โครงสร้างหลักสูตร

เสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

วิศวกรรมทางการแพทย์เบื้องต้น, คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา

ปี 1 เทอม 1

วิทยานิพนธ์ 9 หน่วย

ปี 1 เทอม 2

วิทยานิพนธ์ 9 หน่วย

ปี 2 เทอม 1

วิทยานิพนธ์ 9 หน่วย

ปี 2 เทอม 2

วิทยานิพนธ์ 9 หน่วย

 ป.โท แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตรเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต, บังคับ 6 หน่วยกิต, เลือก 15 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อนวิศวกรรมทางการแพทย์เบื้องต้น, คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา
ปี 1 เทอม 13 วิชาบังคับ 6 หน่วย
ปี 1 เทอม 23 วิชา เลือก 9 หน่วย
ปี 2 เทอม 12 วิชาเลือก 6 หน่วย วิทยานิพนธ์ 6 หน่วย
ปี 2 เทอม 2วิทยานิพนธ์ 12 หน่วย

 

ป.โท แผน ข

โครงสร้างหลักสูตร

เสริมพื้นฐาน 6 หน่วย, วิชาบังคับ 6 หน่วย, วิชาเลือก 15 หน่วย, ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วย

ภาคฤดูร้อน

วิศวกรรมทางการแพทย์เบื้องต้น, คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา

ปี 1 เทอม 1

วิชาบังคับ 6 หน่วย, วิชาเลือก 3 หน่วย

ปี 1 เทอม 2

วิชาเลือก 9 หน่วย

ปี 2 เทอม 1

วิชาเลือก 6 หน่วย, ค้นคว้าอิสระ 3 หน่วย

ปี 2 เทอม 2

วิชาเลือก 3 หน่วย, ค้นคว้าอิสระ 3 หน่วย

แผนการศึกษา ป.โท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

นักศึกษาไทย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

นักศึกษาต่างชาติ

แผน ก แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

190,000 บาท

250,000 บาท

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

190,000 บาท

260,000 บาท

แผน ข ค้นคว้าอิสระ จำนวน 36 หน่วยกิต

190,000 บาท

260,000 บาท


เล่มหลักสูตร View PDF
เล่มหลักสูตร ปี 2565 View PDF
รายละเอียดประกาศ 1/2567 View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th