ติดต่อเรา
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร :
02-564-3001-9 ต่อ 3113, 3220
โทรสาร : 0-2564-3016
E-mail : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th
MAP
GOOGLE MAP
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th