ชีวกลศาสตร์
ชีวกลศาสตร์

ชีวกลศาสตร์เป็นสหวิทยาการร่วมระหว่างความรู้ ทางการแพทย์ และความรู้ทางวิศวกรรมในด้านกลศาสตร์ของแข็ง และกลศาสตร์ของไหล ที่ศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของอวัยวะส่วน ต่าง ๆ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นเลือด หัวใจ สมอง เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ ความเร็ว แรง ความดัน ความเค้น ความแตกหักหรือเสียหายของอวัยวะ แต่ละส่วน นำไปสู่องค์ความรู้ด้านการออกแบบ การผลิต การซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การกีฬา และอวัยวะเทียม รวมถึงการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู อวัยวะส่วนต่าง ๆ จากการชำรุดเสียหายของอวัยวะ ดังนั้นสาขาวิชาชีวกลศาสตร์ เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ผลิต พนักงานซ่อมบำรุง นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือ ผ่าตัดสลายต้อกระจก เป็นต้น
  2. เครื่องมือและอุปกรณ์การกีฬา เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ เทนนิส เป็นต้น
  3. เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและปกป้อง อวัยวะและร่างกาย เช่น หมวกกันน๊อค ถุงลมนิรภัย เป็นต้น
  4. อวัยวะเทียม เช่น สะโพกเทียม รากฟันเทียม เท้ายาง เทียม เป็นต้น
  5. การออกแบบกายอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับคนป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ เช่น รถนั่งคนพิการแบบปรับยืนได้ แขน และขาเทียม
  6. การป้องกันและการรักษาคนป่วย การจัดการศึกษาในหลักสูตร เน้นกระบวนการศึกษาและ วิจัยเชิงบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตรการแพทย์และ วิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในระดับ ห้องปฏิบัติการวิจัยและระดับอุตสาหกรรมจริง โดยทีมอาจารย์ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

1. นายอรรถพร ละม้ายขำ เลขทะเบียน 5362030032 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบอุปกรณ์ฟื้นฟู
    สมรรถภาพขาสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในระยะเริ่มต้นการออกแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพขา
    สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในระยะเริ่มต้น

2. นางสาวเมวลี จิโรจนนุกุล เลขทะเบียน 5362030131 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
    อุปกรณ์ช่วยก้าวขาสำหรับเครื่องช่วยเดินในเด็กพิการทางสมอง

3. นายวรเดช อรุณเลิศรัศมี เลขทะเบียน 5362030016 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
    ชุดลดอุณหภูมิ
ร่างกายสำหรับใช้ในรถฉุกเฉินและในโรงพยาบาล

4. นางสาวภัสวดี ภักดีสาร เลขทะเบียน 5562030014 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจำลองอุณหภูมิของ
    ร่างกายทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยภายในตู้อบทารกด้วยวิธีไฟไนต์วอลุม

5. นายนิธิดล พลนิกร เลขทะเบียน 5810038025 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดของ
    เลือด : รัศมีของเลือด
, ปริมาณกลูโคสในเลือด,ปริมาณอัลบูบินและฮีมาโตคริต

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

1. นายยศกร ประทุมวัลย์ เลขทะเบียน 5362300013 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาการไหลของเลือด
    ผ่านหลอดเลือดแคโรติดไบเฟอร์เคชั่นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2. นายธนพล ลัคนาวัฒน์ เลขทะเบียน 5462300053 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
    หุ่น
ยนต์ช่วยฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

3. นายพูนศักดิ์ ภิเศก เลขทะเบียน 5462300053 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
    มือยืดถ่างขยาย
กระดูกขากรรไกรบนสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  

4. นายธีรพันธุ์ สอสกุล เลขทะเบียน 5610300377 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาสมบัติท่าง
    ชีวกลศาสตร์ขอบวัสดุทดแทนพอลิเอทิลีนชนิดมีรูพรุนที่มีกระดูกแทรกตัวภายใน

5. นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล เลขทะเบียน 5710300376 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจำลองโดยใช้
    คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สำหรับการบำบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์

6. นางสาวนพมาศ แตงมณี เลขทะเบียน 5810300326 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องฟื้นฟู
    กล้ามเนื้อรยางค์ล่างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

7. นางสายรัก  สอาดไพร เลขทะเบียน 5810300342 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง เครื่องออกกำลังกายและ
    กายภาพบำบัดสำหรับฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th