ข่าวทั่วไป
  ด้วยทางกลุ่มวิจัยทางด้านปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย และจะจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ และทำประชาพิจารณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และสื่อสารมวลชนต่าง ๆ  ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

     สำหรับโครงการนี้ จะมีการนำผลการศึกษาวิจัย และการนำเสนอบทสรุปจากงานวิจัย กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคำแนะนำ เพื่อเสนอต่อการจัดการของภาครัฐ ในการคุ้มครองดูแลเด็กที่ต้องทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง ต่ำกว่า 18 ปี  โดยผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 6 ส่วน ด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1: การศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ กฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม และคุ้มครองเด็ก 
ส่วนที่ 2: การสำรวจและประเมินความเสี่ยงลักษณะงานและประเภทกิจการที่มีการใช้เด็กทำงาน 
ส่วนที่ 3: การศึกษาลักษณะงานยกของหนักเพื่อหาขีดจำกัดและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
ส่วนที่ 4: การศึกษาลักษณะการทำงานบนที่สูงเพื่อหาขีดจำกัดและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับเด็ก 
ส่วนที่ 5: การศึกษาลักษณะการทำงานเวลากลางคืนเพื่อหาขีดจำกัดและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับเด็ก   
ส่วนที่ 6: การศึกษาลักษณะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อหาขีดจำกัดและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

       ด้วยเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้องกับเด็กทำงาน ทางทีมผู้วิจัยจึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้  สำหรับรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ที่  http://www.est.or.th/WorkingChildren/(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยสามารถสมัครได้จนถึงในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอุษมา พิณสุรงค์ 
(มือถือ 0837715551)
หนังสือเชิญ View PDF
กำหนดการ View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th