ข่าวทั่วไป

ช่อง9อสมท.(MCOT30) มาถ่ายทำที่แลป Rcme-Tu คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนที่ 2: "งานวิจัยเชิงนวัตกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท " โดย นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมทางการแพทย์ มธ. 

facbook : Medical Engineering Thammasat Uni
http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tnamcot.com/content/593583

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th