ข่าวทั่วไป
โครงการวิจัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแบบครบวงจร ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีโครงการวิจัยย่อยต่างๆ ดังนี้
  • Development model for modify the behavior of risk groups and chronic disease patients to stroke prevention using the processes involved in the community
  • Biomarkers in Ischemic Stroke
  • Development of Paroxysmal Atrial Fibrillation Prediction using Wavelet Transform for Medical Decision Support System
  • Telemedicine in Acute Stroke Management
  • Induced hypothermia for treatment of acute MCA infarction
  • Aspirin resistance in Thai ischemic stroke patients
  • Automatic Stroke Screening using Transcranial Doppler (TCD)
  • Robotic Assistance System for Stroke Rehabilitation
  • Exercise echocardiogram as a risk stratification tool in detecting subclinical diastolic dysfunction in diabetic subjects
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th