ข่าวทั่วไป
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยมี ศ. ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (nanotec) เป็นประธานและรองประธานในการประชุมครั้งนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันการวิจัยระดับประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้การเยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังนี้   

1.Center of Excellence in Intelligent Informatics, Speech and Language Technology, and Service Innovation 

2.Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE)

3.Creative Engineering Design and Development center 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th