ข่าวทั่วไป

ด้วยสมาคมการยศาสตร์ไทยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จะจัดการประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016) ระหว่างวันที่ 1517 ธันวาคม 2559

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านการยศาสตร์รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการยศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรม โดยการประชุมแบ่งออกเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานด้านการยศาสตร์ประยุกต์ที่เป็นตัวอย่างได้จาก ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทางสมาคมฯ เล็งเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านปัจจัยมนุษย์ (human factors) และ การยศาสตร์ (Ergonomics)สำหรับผลงานวิจัยและวิชาการสามารถส่งบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้ รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จาก www.est.or.th/ErgoCon2016 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th