ข่าวการศึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นายเถลิงเกียรติ            แจ่มอุลิตรัตน์

  2.

นางสาวอภิสรา             ชัยศิริ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นางสาวธันยพร                วงศ์วัชรานนท์

  2.

นางสาวชนัณญา              โล่ห์รักษา

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 1พฤศจิกายน 256
เวลา               09.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที่           ขอเปลี่ยนแปลงห้อง จาก วศ.418 เป็นห้อง วศ.602 
อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตรายละเอียดตามเอกสารแนบ View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th