ข่าวการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนไม่เกิน 40 ทุน

- ค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการนำในเสนอผลงาน ไม่เกิน 30,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยส่งเอกสารที่คุณแสงเทียน หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ชั้น 1 ห้ อง วศ.104 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th