ข่าวการศึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นางสาวอาทิตยา ศรีสาคร  

  2.

นายอรรถกร สุวนันทวงศ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นายมานะ โต๊ะถม

  2.

นายอดิศร ศิริ

  3.

นางสาวอัจจิมา พานาดา


สอบสัมภาษณ์      วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

 เวลา                       09.00 น. เป็นต้นไป 

 สถานที่                  ห้อง วศ.418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th