ข่าวการศึกษา

           โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นางสาวเบญจมาพร เทพาลัย

  2.

นางสาวคคนันท์ งามเด่นเจริญศรี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นายวิชัย ทรัพย์ทวีวศิน

  2.

นางสาวทัศนีย์ สงแจ้ง

  3.

นายศุภชัย คลังทอง

  4.

นางสาวภัททิยา ทองเครือ

  5.

นายรัฐพล พัฒนศิริ

  6.

นายอานนท์ จันทะนุกูล

สอบสัมภาษณ์     วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 

 เวลา                       09.00 น. เป็นต้นไป 

 สถานที่                  ห้อง วศ.603 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th