ข่าวการศึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นายอภิวิชญ์ ทิมเรืองเวช

  2.

นายอมากร พุ่มมูล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1.

นางสาวปิยะรัตน์ กิ่งโกศล

สอบสัมภาษณ์     วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 

 เวลา                       09.00 น. เป็นต้นไป 

 สถานที่                  ห้อง วศ.104 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th