ข่าวการศึกษา
ทางโครงการกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2558)

การสมัคร


สมัครด้วยตนเอง
ที่งานบริการการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 (ห้อง วศ.104) อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120 ค่าสมัคร 700 บาท

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


View PDF
สมัครทางไปรษณีย์
โดยไปรษณีย์ธนาณัติี 730 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อจ่ายให้ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชื่อผู้รับเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ที่อยู่ งานบริการการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาพร้อมกับใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
  • สำเนาใบ แสดงผลการศึกษา (transcript) ในระดับปริญญาตรี หรือ โท จำนวน 2 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
  • สำเนาใบพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาตรี หรือโท จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือจากผู้บังคับ บัญชา จำนวน 2 ชุด
  • หลักฐานความสามารถอื่นๆ ที่ผู้สมัครสามารถนำมาประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ เช่น ความสามารถพิเศษต่างๆ ผลงานตีพิมพ์ และ อื่นๆ
  • รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบ
**** เอกสารสำเนาทุกฉบับให้เขียน "สำเนาถูกต้อง" และลงนามกำกับทุกฉบับ****
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th