ข่าวการศึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 รอบ 2 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นายเถลิงเกียรติ            แจ่มอุลิตรัตน์

  2.

นางสาวพัชรี                    ผิวขำ

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 256

เวลา                09.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่            ห้อง วศ.104 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                       
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th