ข่าวการศึกษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคคลเข้าศึกษาในหลักสูุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาทึี่ 2/2558 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นั้น

ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ดังนี้


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1.นางสาวนิรชา ชินรัตน์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1.นางสายรัก สอาดไพร
อนึ่ง ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผลทางเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th