รางวัลและผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก ศูนย์ CED-Square ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 2 ผลงาน ในหมวด สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในงานThailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”และได้รางวัลทั้งสองผลงาน คือ 

         1. Space Walker v.5
              รางวัล  ข้อเสนอโครงการ ระดับ ดี
              รางวัลผลงาน ระดับดีเด่น(รางวัลชนะเลิศ)

        2. Petite Walker สำหรับเด็กพิการทางสมอง
            รางวัลผลงาน ระดับดีมาก(รางวัลรองชนะเลิศ)

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th