รางวัลและผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ นางสายรัก สอาดไพร เจ้าของผลงาน Sit to Stand Platform โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมวดการแพทย์และสาธารณสุข ในงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th