รางวัลและผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ นางสายรัก สอาดไพร เจ้าของผลงาน Sit to Stand Trainer โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล “ผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย” จากท่านอธิการบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ. ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน 24-25 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้แทนจากศูนย์ CED-Square คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ มธ. ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

ที่มา : http://www.cedsquaretu.com
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th