รางวัลและผลงาน

ผลงาน Sit to Stand Trainer จาก มธ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ ในงาน งานประกวด ITCi Award นวัตกรรมบ้านผู้สูงวัย
จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนโดย Autodesk Thailand วันที่ 8 กันยายน 2560

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th