รางวัลและผลงาน

ผลงาน Sit to Stand Trainer จาก มธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2017ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 90,000 บาท ความร่วมมือกันระหว่าง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน2560

เนื่องจากศูนย์ CED-Square ให้ความสนใจอยู่คือ นวัตกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพราะเงื่อนไขที่แตกต่่าง เราจึงไม่สามารถเอาอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับคนวัยทำงาน มาใช้กับผู้สูงอายุได้ แต่ในแง่ของความต้องการแล้ว ผู้สูงอายุมีความต้องการในการออกกำลังกายสูงกว่าวัยหนุ่มสาวเสียอีก แต่ไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนักในการออกกำลังกาย

Sit2Stand ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้อายุโดยตรง ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพและสมดุลย์ในการเดิน ช่วยลดความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ

จากรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด นวัตกรรมทางกีฬา จัดโดยกรมพละศึกษา ผลงาน Sit2Stand ทำให้เห็นว่า นอกจาก Rehab and Assistive Technology แล้ว Sport Science& Engineering จะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นจุดแข็ง มธ. 

ที่มา http://www.cedsquaretu.com/

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th