รางวัลและผลงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในงาน i-CREATe 2017 ที่ญี่ปุ่น  แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งนักศึกษาจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

Gold Award Technology Category 
Space Walker : Walker with Partial Weight Body Support.
ผลงานจาก : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร (วิศวกรรมเครื่องกล) นายรมย์ พานิชกุล (วิศวกรรมเครื่องกล) 
นายเมธาสิทธิ์ เกียรติชัยภา (วิศวกรรมเครื่องกล) นางสาว ธันยพร วงศ์วัชรานนท์ (กายภาพบำบัด)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ผศ.ดร. พัชรี คุณค้ำชู
        
Merit Award & Best Presentation for technology Category Stand by me : Sit2Stand
ผลงานจาก : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : นางสายรัก สอาดไพร (วิศวกรรมการแพทย์) นายบารมี บุญมี (วิศวกรรมเครื่องกล) 
นายศรัญย์พล เสาะสาย (วิศวกรรมไฟฟ้า) และนายชัยพัฒน์ ศรีขจรลาภ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

ที่มา http://www.cedsquaretu.com/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1063&v=s-tipD6ZmwY

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th