รางวัลและผลงาน

ทีม Stand By Me จาก มธ. ได้รับรางวัลที่ 3 จากงาน StartUp Thailand League 2017 จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 จากผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 40 ผลงาน จากหลากหลาย มหาวิทยาลัย ทีม Stand by Me ของ มธ. ได้รับรางวัลที่ 3 การจัดประกวดการนำเสนองาน หรือที่เรียกว่า Pitching ศูนย์ CED-Square ของ มธ. ผลงานเข้านำเสนอ 2 ผลงาน คือ

1. ทีม Stand by Me ผลงาน Sit2Stand เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

2. ทีม Space Walker ผลงาน Walker with Partial Weight Body Support

อีกหนึ่งผลงานจาก ศูนย์ CED-Square จาก ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศ ของ มธ. ที่มีลักษณะพิเศษในการเน้นผลงานนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศ สังคมผู้สูงอายุ ผลงาน Sit2Stand และ Space Walker ล้วนออกแบบมาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งสิ้น นอกจากนี้ นโยบายสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ รัฐ พยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น ศูนย์ CED-Square ของ มธ. ได้ทำการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ จาก นศ. ที่จบจากการศึกษาจากศูนย์เอง ภายใต้การสนับสนุนผลักดันจากทาง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน เรามี 2 ผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว 2 ราย ที่นำผลงานวิจัยของศูนย์ พัฒนาไปสู่ ผู้ประกอบการ คือ รถเข็นปรับยืนและ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง IWalk

Cr. ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cedsquaretu.com/

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th