รางวัลและผลงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.2559 ที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
นำโดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ ดังนี้
- น.ส. พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล 
1. ผลงาน เรื่อง “การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการรักษาก้อนมะเร็งด้วยเลเซอร์” 
รางวัลที่ได้รับ: เหรียญทอง Gold Prize
2. ผลงาน เรื่อง “ลดความเสี่ยงด้วยการเลเซอร์ความงาม”
รางวัลที่ได้รับ: เหรียญเงิน Silver Prize 
และ Special Prize on stage of Ministry of Education and Science of the Russian Federation
- น.ส.เปรมปรียา มณเฑียรทอง
1. ผลงาน เรื่อง “การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการสำรวจการแทรกซึมผ่านของเนื้อครีมผ่านชั้นผิวหน้า ธุรกิจความงาม” 
รางวัลที่ได้รับ: เหรียญทอง GOLD PRIZE 
และ Special Prize of Ministry of Education and Science of the Russian Federation
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th