รางวัลและผลงาน
นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดนิทรรศการและประกวดนวัตกรรม และ เป็น Keynote Speakers: Research and Development of Bio-Medical in Thailand: Cancer Treatment by Laser, ในงาน ASEAN Council of Japan Alumni 2016 (ASCOJA 2016) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ได้รับ รางวัล Gold award และ Best Invention in Biotechnology (Cancer treatment by laser) สนับสนุนโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.: OJSAT) และ ASIA JAPAN ALUMNI (ASJA)
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th