รางวัลและผลงาน

นางสายรัก สอาดไพร นักศึกษาปริญญาเอก หมวดชีวกลศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นที่ปรึกษา ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งผลงานนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าประกวด ชื่อผลงาน Swimming Floatation Device for Physical Fitness Development เป็นผลงานบุกเบิกนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED-Square) ในงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science Innovative Contest 2016) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th