รางวัลและผลงาน
นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงิน, เหรียญทองแดง และรางวัล Special Prize  ในงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์"44th International Exhibition of Inventions of Geneva", Switzerland" 13 -17 เมษายน 2559
เหรียญทองแดง , รางวัลพิเศษ Special Prize 

เรื่อง1พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล ผศ.ดร ธีระพจน์ เวศพันธุ์  อ ผดุงศักดิ์ 
"การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สำหรับการบำบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์ (Computer Simulation Based on FEM of Laser-induced Thermotherapy in Human Layered Skin-Tissue"

เหรียญเงิน 

เรื่องที่2 พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล ดร พรทิพย์ แก่งอินทร์ อ ผดุงศักดิ์ 
"การบำบัดเซลล์มะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟผ่านท่อแอนเทนนา: การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ และการทดลอง (The Liver Cancer Treatment Using  Microwave Coaxial Antenna: Computer Simulation Based on FEM and Experiment)"โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th