รางวัลและผลงาน
รางวัลบทความยอดเยี่ยมในหัวข้อ Biomechanics ในงานประชุมวิชาการ The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering
นายธนพล ลัคนาวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรยงค์ รุ่งเรื่องด้วยบุญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  คุณค้ำชู เป็นผู้ร่วมในผลงาน 

ได้รับรางวัลผลงานดีเยี่ยม OUTSTANDING PAPER AWARD  ชื่อผลงาน Design and development of the lower limb rehabilitation robot for restoration of normal gait in stroke patients 

ในงานประชุมวิชาการ The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2015) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th