รางวัลและผลงาน
หุ่ยนต์เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วน (TU GAIT TRAINER) คว้า 2 รางวัล ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)

ระหว่างวันที่16 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ที่บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
  1. ระดับดีมาก ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  2. ชนะเลิศ การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าคณะผู้ประดิษฐ์/คณะผู้ ประดิษฐ์
  • ธนพล ลัคนาวัฒน์ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมทางการแพทย์
  • ปฏิภาณ ภู่ขาว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • กรวัฒน์ แสงประสาทพร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • นางสาวณัฐสุดา รัตนบุรี ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์  
  • นายฐิติกร จันทาทร ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรยงค์ รุ่งเรื่องด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรี คุณค้ำชู คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ณรงค์ บวบทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th