ปริญญาโท
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 5 คณะฯ กับ 1 โรงพยาบาล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

รับผู้จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร   185,920 บาท

หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา

  1. ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
  2. การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ (Biomedical Signal Processing)
  3. ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์ (Human Factor in Engineering and Ergonomics)
  4. การจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ (Physiological & Medical Engineering Modeling)
 BiomechanicsBiomedical Signal ProcessingHuman Factor in Engineering & ErgonomicsPhysiological & Medical Engineering Modeling
คณะแกนหลักวิศวฯวิศวฯวิศวฯ + สหเวชฯ+ สาธารณสุขฯแพทย์ฯ
4 วิชาปรับพื้น (2 หน่วย/วิชา)คณิตศาสตร์วิศวกรรม (นศ.จบสายชีวฯ) , วิศวกรรมทางการแพทย์ (นศ.จบสายชีวฯ,วิศวฯ) , กายวิภาคศาสตร์ (นศ.จบวิศวฯ) ,
สรีระวิทยา (นศ.จบวิศวฯ)
3 วิชาบังคับ วิธีวิจัย 3 หน่วย, คณิตศาสตร์วิศวกรรมทางการแพทย์ 2 หน่วย, สัมมนา 1 หน่วย

แผนการศึกษาของหลักสูตร
 ป.โท แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตรเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต, บังคับ 6 หน่วยกิต, เลือก 15 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อนวิศวกรรมทางการแพทย์เบื้องต้น, คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา
ปี 1 เทอม 13 วิชาบังคับ 6 หน่วย
ปี 1 เทอม 23 วิชา เลือก 9 หน่วย
ปี 2 เทอม 12 วิชาเลือก 6 หน่วย วิทยานิพนธ์ 6 หน่วย
ปี 2 เทอม 2วิทยานิพนธ์ 12 หน่วย
ปี 3 เทอม 1-
ปี 3 เทอม 2-
ปี 4 เทอม 1-
ปี 4 เทอม 2-

แผนค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 ปริญญาโท
ตลอดหลักสูตร185,920.00 บาท
ภาคฤดูร้อน26,500.00 บาท
ปี 1 67,210.00 บาท
ปี 288,710.00 บาท
ปี 3-
ปี 4-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-
ค่าสอบประมวลวิชา   500 บาท
หากลงวิชา TU 005, TU 006   3000บาท
รายละเอียดหลักสูตร View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th