การจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
การจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
ศึกษาวิจัยรูปแบบจำลองของเซลล์ประสาท เซลล์และเนื้อเยื่อทั่วไป ตลอดจนการทำงานของระบบของร่างกาย ทั้งทางสถิตศาสตร์และพลศาสตร์ การประมวลสัญญาณประสาท การส่งผ่านวิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การต่อและการ สร้างหลอดเลือดใหม่ การไหลผ่านเข้า-ออกของอิออน การเปิดช่องอิออน การตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์เนื้อเยื่อและช่องอิออน ศึกษาวิจัยจลนศาสตร์การทำงานของหัวใจ คลื่นสัญญาณ ไฟฟ้าของหัวใจ การไหลของเลือด จลนศาสตร์ระบบหายใจ การกรอง ของไต การดูดซึมผ่านของสารที่ท่อไต ประยุกต์หลักการทาง ฟิสิกซ์และสรีรวิทยา อธิบายการขนส่งของยาและสารชีวภาพ ออกฤทธิ์ต่าง ๆ ศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย การทำงานของร่างกายและอุปกรณ์การกีฬา การประเมินผลลัพธ์ ประสิทธิภาพการออกกำลังกายและอุปกรณ์การกีฬา ประยุกต์ สรีรวิทยาการออกกำลัง และอุปกรณ์การกีฬา ในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ
วิทยานิพนธ์
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวบ่งชี้ชีวภาพทางประสาท-หลอดเลือดและความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจระหว่างการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิกาย
  2. การสูญเสียกลไกการควบคุมตัวเองของสมองและการสูญเสียของระบบประสาทอัตโนวัติตลอด จนการสูญเสียการทำงานของเซลล์ อินโดทีเลียมโดยการประเมินความไวในการตอบสนองของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยหลอด เลือดสมองขนาดเล็กตีบ
  3. การพัฒนาเครื่องวัดระบบประสาทพาราซิมพาเทติกในผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  4. การตรวจจับสัญญาณเอมโบลิกอย่างอัตโนมัติด้วยวิธีแปลงเวฟเล็ตแพ็คเก็ตแบบปรับค่าได้และวิธีนิวโรฟัซซีแบบปรับค่าได้
  5. ปฏิสัมพันธ์ของหัวใจ-สมองผ่านความซับซ้อนของสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนเต้นผิด จังหวะแบบสั่นพริ้วและการปรับแต่งระบบประสาทอัตโนวัติของหัวใจในผู้ป่วยภาวะ หัวใจบนห้องเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพริ้วร่วมกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด รวมทั้งในผู้ป่วยโรคบนห้องเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพริ้วชนิดชั่วคราวและถาวร
ระดับปริญญาโท
1. นายอานนท์ จันทะนุกูล (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับปริญญาเอก
 
2. นายยุทธนา พิมพ์ทองงาม (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th