ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์

เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง และผู้มีเป้าหมายในการทำงานสายวิชาการ เป็นการต่อยอดผู้ปฏิบัติงานที่ดูและงานด้านความปลอดภัย  หรือ อาชีพที่เน้นความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิศวกรรมในการศึกษาปัจจัยมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การประเมินความเสี่ยงการทดสอบความสามารถในการใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงงานหรือผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานชีวอนามัย การดูและรักษาความปลอดภัยในและเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ทำงาน เช่น
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  2. นักกายภาพบำบัด
  3. พยาบาล
  4. วิศวกร
  5. สถาปนิก
  6. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  7. นักการยศาสตร์
ระดับปริญญาโท

1. นางสาวปาลิตา ดิษฐ์ศิริ (สำเร็จการศึกษา)
    ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษา
    อ.ดร.สันทณี เครือขอน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
    วิทยานิพนธ์ : การเปรียบเทียบผลของการใช้ที่รัดน่องกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องในงานที่ยืนเป็นเวลานาน Comparison effect
    of using compression stoking and 
calf muscle exercise in prolonged standing task

3. นางสาวทิพย์สุดา บานแย้ม (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ อาจารย์ที่ปรึกษา
    รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4. นางสาวลัลลนา กนกชัยปราโมทย์ (สำเร็จการศึกษา)
    ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

5. นางสาวขวัญแข สงัดวงศ์ (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร, อาจารย์ที่ปรึกษา
    รศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ระดับปริญญาเอก
1. นายน้ำเงิน จันทรมณี (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร, อาจารย์ที่ปรึกษา

2. นายธีรพันธ์ แก้วดอก (สำเร็จการศึกษา)
    อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์, อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. นางสาววาสนา ฬาวิน (สำเร็จการศึกษา)

5. นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรุ่งทรัพย์ (สำเร็จการศึกษา)
     ผศ.ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
     รศ.ดร.สันทณี เครือขอน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

6. นายชนนท์ กองกมล (สำเร็จการศึกษา)
     รศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
     รศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

7. นางสาวไพลิน เผือกประคอง (สำเร็จการศึกษา)
     รศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษา
     ผศ.ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

8. นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
    ผศ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

9. นายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์ (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
    อ.ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

10. นางสาวพรทิพย์ ทาบทอง (สำเร็จการศึกษา)
       รศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
       ผศ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

11. นางสาวอมตา อุตมะ (สำเร็จการศึกษา)
      อ.ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
      รศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

12. นางสาวชนัณญา โล่ห์รักษา (สำเร็จการศึกษา)
      รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
      ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th