การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์

การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Processing) เป็นสาขาที่นำเทคนิคการประมวลสัญญาณในด้าน วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์สัญญาณทาง ด้านการแพทย์ เช่น สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: ECG หรือ EKG) สัญญาณกล้ามเนื้อ (Electromyography: EMG) สัญญาณคลื่นสมอง (Electroencephalography: EEG) เป็นต้น

นอกจากนี้สาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ยังรวมถึง การประมวลภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging) โดยงานวิจัย ในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ของหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  1. การพัฒนาระบบการวินิจฉัยและตัดสินใจทางการแพทย์ (Diagnostic and Decision Support System)
  2. การพัฒนาระบบแพทย์ระยะไกล (Medical Remote System)
  3. การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสัญญาณแบบ Non Invasive
  4. การพัฒนาวิธีการบีบอัดและสื่อสารสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Compression and Communication) โดยสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ในหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์ จะมีกลุ่มวิจัย Med-Intelligence and Innovation Lab (MII) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุน การทำวิจัยในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
ระดับปริญญาโท
3. นายกฤษณ์ ปิ่นสุข (สำเร็จการศึกษา)
     รศ.ดร.จรี ไชยชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา

4. นางสาวพราวทัศน์ สมบุญ (สำเร็จการศึกษา)
    รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา
    วิทยานิพนธ์ : การตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมองแบบทันเวลาจากสัญญาณทรานส์เครเนียลดอพเพลอร์อัลตราซาวนด์ CEREBRAL
    EMBOLI DETECTION USING TRANSCRANIAL DOPPLER
 
ULTRASOUND

5. นายอนันต์ วุฒิอภิญญา (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.จรี ไชยชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา

6. นางสาววันวิสาข์ พินิจวงษ์ (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา อาจารย์ที่ปรึกษา

9.  นายภูรี พิมพ์ทองงาม
     รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา
     วิทยานิพนธ์ : การพัฒนาวิธีการจำแนกประเภทผู้ป่วยซึมเศร้าโดยการวิเคราะห์สัญญาณ Motor Activity
     
10.  นางสาวมลฤดี วิจารณญาณ
     รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา อาจารย์ที่ปรึกษา
     วิทยานิพนธ์ : การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กเพื่อการตรวจวิเคราะห์ภาวะไมโครอัลบูมินยูเรีย

11.  นายธนกร จารุพงศ์ประภา
       ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข อาจารย์ที่ปรึกษา
       วิทยานิพนธ์ : EEG for stroke detection
ระดับปริญญาเอก

1. นายเอกชัย ธรรมสัตย์ (สำเร็จการศึกษา)
    รศ.ดร.จรี ไชยชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา

2.  นายอัทธิศักดิ์ ประกิจ
      รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา
      วิทยานิพนธ์ : การพัฒนาวัสดุแก้วป้องกันอันตรายจากแสงเลเซอร์ทางการแพทย์       
      (Development of glass for medical laser shielding material)
      การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กเพื่อการตรวจวิเคราะห์ภาวะไมโครอัลบูมินยูเรีย
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th