กรรมการบริหารฯ และคณาจารย์
คณาจารย์ที่ร่วมสอนในหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ
(สถานวิทยาศาสตร์คลินิก สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์)

  • Postdoctoral  สรีรวิทยาทางหลอดเลือดและหัวใจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี, Fellow  โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
  • วท.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม.สรีรวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ.พยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก
E-mail : kesorn.physio@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา ปิยะพันธุ์
(สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์)

  • Ph.D Physiology  Queen's University of Belfast, UK
  • วท.ม.สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิศรา เวชเตง
(กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์)

  • ปร.ด.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th