กรรมการบริหารฯ และคณาจารย์
คณาจารย์ที่ร่วมสอนในหลักสูตร
คณะสหเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
(ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์)

  • Ph.D. in Physiology, Chulalongkorn University
  • M.Sc. in Physiology of Exercise, Mahidol University
  • B.Sc. in Physiotherapy, Chiang-Mai University
E-mail : rkesara@tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู
(ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์)

  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : spatree@gmail.com
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th