กรรมการบริหารฯ และคณาจารย์
คณาจารย์ที่ร่วมสอนในหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
(อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย, การยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์)

  • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เอก อาชีวอนามัย ม.มหิดล
  • Master of Public Health (MPH) Institute of Public Health,University of the Philippines.
  • PhD (Public Health) Dissertation in Ergonomics School of Medicine, Tokyo Medical and Dental University.
E-mail : sasitapp@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
(ระบาดวิทยาและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์)

  • Bachelor’s degree in Nursing Science, Kaukarun College  of  nursing
  • Graduate Diploma (Health information system development), Faculty of Public health, Mahidol University
  • Master degree in science (public health) major in infectious disease and epidemiology,Faculty of Public health, Mahidol University
  • Doctor of Philosophy Program in Clinical Epidemiology, Faculty of Medicine, ChiangMai University.
E-mail : tu.sirima@gmail.com
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th