กรรมการบริหารฯ และคณาจารย์
คณาจารย์ที่ร่วมสอนในหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 • Ph.D.Mechanical Engineering Lehigh University, USA.
 • M.S.Mechanical Engineering Lehigh University, USA.
 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : rbunyong@engr.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E:mail : limwiroj@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Doctor of engineering (Materials sciences), Nagaoka University of Technology Japan
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : pmonchai@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.ม วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปร.ด.วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail : vsomsak@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Southern California
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน University of Southern California
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : acharnna@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  กริช เจียมจิโรจน์   
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nottingham, UK
 • สาขา: Heat Transfer, Process and Degradation Kinetics of CFRP, Mechatronics
E-mail : jkrit@engr.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จรี ไชยชาญ
ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Ph.D. (Biomedical Engineering), University of Southern California, USA
 • M.S. (Biomedical Engineering) , University of Southern California, USA
 • M.Eng. (Telecommunications), Asian Institute of Technology
 • B.Eng. (Electrical Engineering), Khon Kaen University
E-mail : cjarree@engr.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Ph.D. Electrical and Computer University of Pittsburgh, USA
 • M.S. Engineering University of Pittsburgh, USA
 • B.Eng. Information Science Electrical Engineering Kasetsart University
E-mail : tchartur@engr.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์    
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
 • Ph.D. Metallurgical Engineering Lllinois Institute of Technology, U.S.A.
 • B.Eng Industrial Engineering Khonkaen University
E-mail : tsamerji@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก: D.Eng (Material sciences) , Nagaoka University of Technology, Japan
E-mail : mapiwat@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร
ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • M.Eng. (Industrial Engineering) Chulalongkorn University
 • B.Eng. (Agricultural Engineering) Kasetsart University
E-mail : cnaris@engr.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล
ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Ph.D. Electrical and Computer Engineering Carnegie Mellon University, USA
 • M.S. Electrical and Computer Engineering Carnegie Mellon University, USA
E-mail : nsongyot@engr.tu.ac.th
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th