ข่าวทั่วไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 ทุน ระยะเวลาให้ทุน 1 ปีการศึกษา

- ระดับปริญญาโท ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโทควบเอก ทุนละ 50,000 บาท/ปีการศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยส่งเอกสารที่คุณแสงเทียน หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ชั้น 1 ห้ อง วศ.104 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม  View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th