ข่าวทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://med.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=18&cno=69
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th