ข่าวการศึกษา

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่/หมายเหตุ

ประกาศรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2561

 

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

http://www.med.engr.tu.ac.th

หรือ ณ บอร์ดหน่วยบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
เวลา  09.00 -
16.00 น.

ห้องประชุม วศ.418 อาคารอำนวยการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

http://www.med.engr.tu.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

http://www.med.engr.tu.ac.th

หรือ ณ บอร์ดหน่วยบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

 

เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 View PDF
สมัครออนไลน์ 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th