ข่าวการศึกษา

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นางสาวอุบลวรรณ         สองเมือง

  2.

นายภูรี                         พิมพ์ทองงาม

  3.

นายรเมศ                      เวสสวรรณ

  4.

นายเทพกานต์              เลิศเกียรติภูมิ

  5.

นายรัฐภูมิ                     วัชโรภาส

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

 ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

  1.

นางสาวกานต์พาจี        ศรแก้ว

  2.

นายภทรพล                โพธิ์ม่วงพันธ์

  3.

นายพิริยะ                    สุวรรณดิษฐ์

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 

เวลา               09.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที่           ขอเปลี่ยนแปลงห้อง จาก วศ.418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th