กรรมการบริหารฯ และคณาจารย์
คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail jthira@engr.tu.ac.th
อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

E-maillwarouns@engr.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail : tchartur@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร
ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail : cnaris@engr.tu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์   
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail : jkrit@engr.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ
สถานวิทยาศาสตร์คลินิก สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

E-mail
: kesorn.physio@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

E-mail
: sasitapp@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

E-mail
: rkesara@tu.ac.th
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
คณะทันตแพทย์ศาสตร์

E-mail
: siriwan.sucbnukarn@gmail.com
รองศาสตราจารย์ นพ. จิตตินัดด์ หะวานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

E-mail
: chittinad@hotmail.com
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th