ข่าวทั่วไป
โครงการวิจัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแบบครบวงจร ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
โครงการวิจัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแบบครบวงจร ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีโครงการวิจัยย่อยต่างๆ ดังนี้
อ่านต่อ
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th