ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแพทย์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 รอบ 2
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 รอบ 2 นั้น
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 รอบ 2
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 รอบ 2 นั้น

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
อ่านต่อ
ทางโครงการกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2558
ทางโครงการกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2558)
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแพทย์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแพทย์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแพทย์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
อ่านต่อ
แผนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ
ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทหรือเอก โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02 5643001~9 ต่อ 3220, 3113 โทรสาร 02 5643016, ljanyapo@engr.tu.ac.th, www.med.engr.tu.ac.th
อ่านต่อ
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th