ทุนการศึกษา
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระดับปริญญาโทแบบเหมาจ่าย ทุนละ 40,000 บาท
  • ระดับปริญญาเอกแบบเหมาจ่าย ทุนละ 80,000 บาท
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยสอนแบบเหมาจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีการศึกษา
  • สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีหรือผู้ช่วยวิจัยในอัตราคนละไม่เกิน 180,000 บาทต่อปีการศึกษา
  • เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.25 ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทุนนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท
ทุนวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท

(ทำวิจัยในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วัน)

ข้อมูลเพิ่มเติม http://graduate.engr.tu.ac.th/page_b.php?cid=28 และ http://research.engr.tu.ac.th 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th