ตารางสอน
โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
ตารางสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
หมายเลขเอกสารลักษณะวิชาหน่วยกิตsec.gr.เวลาบรรยายอาจารย์ผู้สอน
รหัสวิชา/หลักสูตร
2557
 หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย     
มอ.610วิธีวิจัย3390001บ. พฤ. 09.00 - 12.00 น.รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
MN 610 Research  Methodology   วศ.307 
มอ.611คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์2390001บ. อ. 13.00 - 15.00 น.ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
MN 611Mathematics for Medical Engineering   วศ.309 
มอ.612สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์1390001บ. พฤ. 15.00 - 16.00 น.ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
MN 612Medical  Engineering Seminar   วศ.604-1 
MN.628หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 23390001บ. จ. 09.30-12.30 น.ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
มอ.628Special Topic in Biomechanics 2   วศ.313 
มอ.650วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครื่องมือ33900001บ. จ. 13.00-16.00 น.รศ.ดร.จรี ไชยชาญ
MN.650Experimental Method in Physiology and Instruments   ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ชั้น 2  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ 
มอ.800วิทยานิพนธ์
390001ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาคณาจารย์
MN 800THESIS     

โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
ตารางสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
หมายเลขเอกสารลักษณะวิชาหน่วยกิตsec.gr.เวลาบรรยายอาจารย์ผู้สอน
รหัสวิชา/หลักสูตร
2555
 หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย     
มอ.610วิธีวิจัย3390001บ. พฤ. 09.00 - 12.00 น.รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
MN 610 Research  Methodology   วศ.307 
มอ.611คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์2390001บ. อ. 13.00 - 15.00 น.ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
MN 611Mathematics for Medical Engineering   วศ.309 
มอ.612สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์1390001บ. พฤ. 15.00 - 16.00 น.ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
MN 612Medical  Engineering Seminar   วศ.604-1 
MN.628หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 23390001บ. จ. 09.30-12.30 น.ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
มอ.628Special Topic in Biomechanics 2   วศ.313 
มอ.650วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครื่องมือ33900001บ. จ. 13.00-16.00 น.รศ.ดร.จรี ไชยชาญ
MN.650Experimental Method in Physiology and Instruments   ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ชั้น 2  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ 
มอ.900วิทยานิพนธ์
390001ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาคณาจารย์
MN 900THESIS     
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th