การจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
การจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
ศึกษาวิจัยรูปแบบจำลองของเซลล์ประสาท เซลล์และเนื้อเยื่อทั่วไป ตลอดจนการทำงานของระบบของร่างกาย ทั้งทางสถิตศาสตร์และพลศาสตร์ การประมวลสัญญาณประสาท การส่งผ่านวิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การต่อและการ สร้างหลอดเลือดใหม่ การไหลผ่านเข้า-ออกของอิออน การเปิดช่องอิออน การตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์เนื้อเยื่อและช่องอิออน ศึกษาวิจัยจลนศาสตร์การทำงานของหัวใจ คลื่นสัญญาณ ไฟฟ้าของหัวใจ การไหลของเลือด จลนศาสตร์ระบบหายใจ การกรอง ของไต การดูดซึมผ่านของสารที่ท่อไต ประยุกต์หลักการทาง ฟิสิกซ์และสรีรวิทยา อธิบายการขนส่งของยาและสารชีวภาพ ออกฤทธิ์ต่าง ๆ ศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย การทำงานของร่างกายและอุปกรณ์การกีฬา การประเมินผลลัพธ์ ประสิทธิภาพการออกกำลังกายและอุปกรณ์การกีฬา ประยุกต์ สรีรวิทยาการออกกำลัง และอุปกรณ์การกีฬา ในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ
วิทยานิพนธ์
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวบ่งชี้ชีวภาพทางประสาท-หลอดเลือดและความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจระหว่างการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิกาย
  2. การสูญเสียกลไกการควบคุมตัวเองของสมองและการสูญเสียของระบบประสาทอัตโนวัติตลอด จนการสูญเสียการทำงานของเซลล์ อินโดทีเลียมโดยการประเมินความไวในการตอบสนองของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยหลอด เลือดสมองขนาดเล็กตีบ
  3. การพัฒนาเครื่องวัดระบบประสาทพาราซิมพาเทติกในผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  4. การตรวจจับสัญญาณเอมโบลิกอย่างอัตโนมัติด้วยวิธีแปลงเวฟเล็ตแพ็คเก็ตแบบปรับค่าได้และวิธีนิวโรฟัซซีแบบปรับค่าได้
  5. ปฏิสัมพันธ์ของหัวใจ-สมองผ่านความซับซ้อนของสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนเต้นผิด จังหวะแบบสั่นพริ้วและการปรับแต่งระบบประสาทอัตโนวัติของหัวใจในผู้ป่วยภาวะ หัวใจบนห้องเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพริ้วร่วมกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด รวมทั้งในผู้ป่วยโรคบนห้องเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพริ้วชนิดชั่วคราวและถาวร
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

1. นายอานนท์ จันทะนุกูล เลขทะเบียน 5462030023 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง Relationship between
    neurovascular markers and heart rate variability through oxidative stress during therapeutic
    hypothermia

2. นายกรรณกร อินทรขำ เลขทะเบียน 5462030031 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง An impairment of cerebral
    autoregulation and autonomic regulation as well as endothelial dysfunction determined by
    cerebrovascular reactivity in acute small artery stroke

3. นางสาวมาลินี คำผอง เลขทะเบียน 5462030155 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องวัดระบบ
     ประสาทพาราซิมพาเทติกในผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

4.นายธีรฉัตร แซ่เฮ่ง เลขทะเบียน 5610038035 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เรื่อง
   กระบวนการตายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

1.นายยุทธนา  พิมพ์ทองงาม  เลขทะเบียน 5210301023 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ESTABLISHING A
   CLASSIFIER AND ESTIMATION SYSTEM OF NITRIC OXIDE AND HYDROGEN
   PEROXIDE IN LACUNAR STROKE BY SUPPORT VECTOR MACHINES

2. พันจ่าเอกภูมเดชา ชาญเบญจพิภู  เลขทะเบียน 5210301064 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การตอบสนอง
    ความดันโลหิตสูง ร่วมกับการสูญเสียการทำงานของระบบประสาทอัตโนวัติ และตัวบ่งชี้ชีวภาพทางระบบ
    ประสาทและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

3. นายรัฐพงศ์ สังข์หนุน เลขทะเบียน 5362300070 หัวข้อวิทยานิพนธ์ Heart-brain interaction through
    atrial fibrillatory signal complexity and cardiac autonomic modulation in atrial fibrillation with
    ischemic stroke as well as paroxysmal and persistent atrial fibrillation patients

4. นายเอกชัย ธรรมสัตย์ เลขทะเบียน 5462300061 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง อัลกอริทึมการตรวจจับ การ
    หกล้มด้วยอุปกรณ์วัดความเร่งในโทรศัพท์อัจฉริยะ

5. นายสิทธิพงษ์ แรงสูงเนิน  เลขทะเบียน 5562300029 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง Determination of
    abnormal QTc and Silent Atrial Fibrillation by hybrid signal processing methods and
    improvement of HRV analysis in acute stroke

6. นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ   เลขทะเบียน 5610300328   หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การตอบสนองทาง
    สรีรวิทยาและการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงในกลุ่มเด็กวัยทำงานที่มีและไม่มีประสบการณ์การ
    ทำงานบนที่สูง

7. นายวราวุธ ช่วงชัย เลขทะเบียน 5710300335 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการฝึกฝนความยืดหยุ่นการ
    เรียนรู้ของสมองขั้นสูงเกี่ยวกับการล้มในผู้สูงอายุ

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th