ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์

เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง และผู้มีเป้าหมายในการทำงานสายวิชาการ เป็นการต่อยอดผู้ปฏิบัติงานที่ดูและงานด้านความปลอดภัย  หรือ อาชีพที่เน้นความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิศวกรรมในการศึกษาปัจจัยมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การประเมินความเสี่ยงการทดสอบความสามารถในการใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงงานหรือผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานชีวอนามัย การดูและรักษาความปลอดภัยในและเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ทำงาน เช่น
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  2. นักกายภาพบำบัด
  3. พยาบาล
  4. วิศวกร
  5. สถาปนิก
  6. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  7. นักการยศาสตร์
วิทยานิพนธ์
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th