ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์

เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง และผู้มีเป้าหมายในการทำงานสายวิชาการ เป็นการต่อยอดผู้ปฏิบัติงานที่ดูและงานด้านความปลอดภัย  หรือ อาชีพที่เน้นความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิศวกรรมในการศึกษาปัจจัยมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การประเมินความเสี่ยงการทดสอบความสามารถในการใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงงานหรือผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานชีวอนามัย การดูและรักษาความปลอดภัยในและเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ทำงาน เช่น
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  2. นักกายภาพบำบัด
  3. พยาบาล
  4. วิศวกร
  5. สถาปนิก
  6. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  7. นักการยศาสตร์
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

1. นางสาวปาลิตา ดิษฐ์ศิริ เลขทะเบียน 5210038088 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปรียบเทียบผลของการ
    ใช้ที่รัดน่องกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องในงานที่ยืนเป็นเวลานานการเปรียบเทียบผลของการใช้ที่
    รัดน่องกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องในงานที่ยืนเป็นเวลานาน

2.นายกฤษฎา ณรงค์กิจ เลขทะเบียน 5210038096 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลกระทบจากการนั่งและการ
   ยืนทำงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อต้นขาด้าน
   หลังในพนักงานหญิง

3. นางสาวทิพย์สุดา บานแย้ม เลขทะเบียน 5362030024 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ
    ประเมินความล้าของตาในการใช้งานกับจอคอมพิวเตอร์

4. นางสาวลัลลนา กนกชัยปราโมทย์ เลขทะเบียน 5462030064 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของน้ำหนัก
    กระเป๋าสะพายหลังต่อตำแหน่งของคอและลำตัวและความรู้สึกเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน

5.นางสาวขวัญแข สงัดวงศ์ เลขทะเบียน 5710038018 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาลักษณะอุณหภูมิ
   สิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อหาขีดจำกัดและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

1. นายน้ำเงิน จันทรมณี เลขทะเบียน 5362300062 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงเครื่องทอ
    ผ้าด้วยมือตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน

2. นางสาวชัญญา เจียมใจ เลขทะเบียน 5462300046 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การยกและเคลื่อนย้าย
    ตามหลักการยศาสตร์ในสถานการณ์น้ำท่วม

3. นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรุ่งทรัพย์ เลขทะเบียน 5562300011 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการออก
    กำลังกายปรับท่าทางที่ถูกต้องด้วยตนเองต่อท่าทางศรีษะยื่นไปข้างหน้าและสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ
    ลำคอส่วนบนในผู้ใช้สมาร์ทโฟน

4.นางสาววาสนา ฬาวิน เลขทะเบียน 5562300037 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ตาล้าและความเข้มของแสง
   สว่างสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเด็กวัยรุ่นตอนต้น

5. นายอมรชัย ไตรคุณากรวงศ์ เลขทะเบียน 5562300045 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้
    ภาวะเครียดเค้น
sLOX-1, ไนตริกออกไซด์และ 8-ไฮดรอกซี่-2-ดีออกซี่กัวโนซีน (8-OHdG) ร่วมกับ
    ความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ (
HRV) และความผิดปกติในการทำงานของปอดในคนสูบบุหรี่
    เรื้อรัง

6. นายชนนท์ กองกมล เลขทะเบียน 5562300052 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่
    มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยหลักการยศาสตร์

7. นายธีรพันธ์ แก้วดอก เลขทะเบียน 5562300110 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการ
    บาดเจ็บจากการยกและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในสถานการณ์น้ำท่วมด้วยวิธีจิตฟิสิกส์

8. นางสาวไพลิน เผือกประคอง เลขทะเบียน 5610300310 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ชีวกลศาสตร์ของ
    Lumbo-Pelvic-Hip Complex ในพนักงานที่มีกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลขณะนั่งทำงาน

9. นายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์ เลขทะเบียน 5610300336 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการปรับการจับ
    ล้อต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและสมรรถนะทางการกีฬาในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอล

10. นายคมกฤต เมฆสกุล เลขทะเบียน 5610300344 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
      ล้าและความเครียดต่อความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในอาชีพคนขับรถรับจ้างสาธารณะไม่เกิน 7 คน
      (รถแท็กซี่)

11.นางสาวพรทิพย์ ทาบทอง เลขทะเบียน 5710300319  หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสูงของชักโครก
     (
Toilet) ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

12. นางสาวอมตา อุตมะ เลขทะเบียน5710300343 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ขีดจำกัดสูงสุดของการยกที่
      ยอมรับได้สำหรับเด็กทำงานในประเทศไทย

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th